وکلای همکار خارج از فرانسه


Roger Storp


وكیل كانون وكلای پاریس و Rechtsanwalt كشور آلمان
مسلط به زبانهای: فرانسوی انگلیسی آلمانی
تحصیلات دانشگاهی:
كشورهای آلمان و فرانسه
حوزه اصلی كاری:
– حقوق شركتها
– حقوق قراردادها
– حقوق توزیع
– حقوق كار
– حقوق بین الملل خصوصی و دادرسی های بین المللی
تجربه كاری:
سخنران در دانشكده حقوق و علوم اقتصادی شهر اكس آن پروانس فرانسه
وكیل كانون وكلای پاریس از سال ١٩٨٧
وكیل  در آلمان از سال ١٩٦٩
مترجم رسمی
انتشارات متعدد در مجله های حقوقی فرانسوی و آلمانی
ارایه كننده مقالات متعدد در سمینارهای تخصصی آكادمی آلمان برای وكلای آلمانی زبان ، آكادمی Anwalt و اتاق بازرگانی فرانسه/ آلمان

Peter Klestadt


وكیل شریك در دفتر نیویورك
متولد ٤ ژوییه١٩٥٩
وكیل كانون وكلای نیویورك از سال ١٩٨٤ و وكیل دادگاههای تجارت بین الملل آمریكا از سال ١٩٨٩
مسلط به زبانهای: فرانسوی، انگلیسی
تحصیلات دانشگاهی:
مدرسه حقوق بروكلین ١٩٨٣
دانشگاه نیویورك ١٩٨٠
حوزه اصلی كاری:
– حقوق گمركی
– حقوق غذایی و مقررات در ارتباط با مواد مخدر

تجربه كاری:
وزارت دارایی، سرویس امور گمركی آمریكا
پروفسور در دانشگاه نیویورك
پروفسور در موسسه حقوقی غذا و دارو
پروفسور در دانشگاه Pace و موسسه تجارت جهانی
عضو:
انجمن كانون وكلای آمریكا ( نیویورك)
انجمن وكلای امور حمل و نقل
انجمن وكلای امور گمركی و تجارت بین الملل
انتشارات:
یكی از نویسندگان كتاب حقوقی به نام راهنمای واردات