حقوق شركتها/حقوق تجارت و حقوق توزیع


حقوق شركتها
دفتر وكالتZGS مشاور موكلین فرانسوی و خارجی خود در حقوق شركتها بوده و همچنین راهنمایی های لازم را هم هنگام ثبت شركتها از تحقیق در باب انتخاب نوع شركت در فرانسه، انتخاب نام، نگارش اساسنامه و هم بعد از ثبت شركتها از قبیل برگزاری جلسات هیات مدیره، تغییرات شركتها ، تحول سهام و خرید و فروش شركتها می نماید.
همچنین این دفتر وكالت، نماینده موكلین خود در ارتباط با حقوق شركتها در مقابل مراجع قضایی وتجاری فرانسه می باشد.

حقوق تجارت و حقوق توزیع
دفتر وكالت ZGS مشاور موكلین فرانسوی و خارجی خود در زمینه حقوق تجارت (مذاكرات، نگارش قراردادها، انتقال سرقفلی واحد تجاری ، فروش بین المللی كالا ها ، قراردادهای اجاره تجاری مخصوصا هنگام استقرار در فرانسه و توزیع( نمایندگان تجاری،صاحبان امتیاز،  فرانشیز) می باشد. همچنین این دفتر نماینده موكلین خود در تمامی مراحل اختلافات در فرانسه چه به عنوان خواهان چه به عنوان خوانده می باشد