وکلای همکار


Agnès Laget


وكیل همكار در دفتر پاریس
متولد ١٩٦٧
مسلط به زبانهای: فرانسوی، آلمانی، انگلیسی
تحصیلات دانشگاهی:
لیسانس حقوق فرانسوی، آلمانی از دانشگاه پاریس ١ و دانشگاه كلن آلمان
فوق لیسانس حقوق  در رابطه با بیزنس از دانشگاه پاریس ٢
دیپلم حقوق تطبیقی از دانشگاه پاریس ٢
LLM از دانشگاه كلن آلمان

حوزه اصلی كاری:
– مشاوره و اختلافات قضایی در حقوق در رابطه با بیزنس، حقوق تجاری و حقوق توزیع ،  حقوق رقابتی ،حقوق شركتها و حقوق بین الملل خصوصی
– تخصص در كنوانسیونهای بین المللی از قبیل مقررات اروپایی كه كنوانسیونهای بروكسل، رم و وین جایگزین آن شده اند.
– اختلافات در زمینه مسوولیت مدنی از قبیل عیوب پنهانی نقایص امنیتی یا ضمانتهایی كه مطابق با مقررات استاندارد نباشد.
تجربه كاری:
مدرس در دانشگاه Cergy – Pontoise فرانسه در زمینه حقوق تجارت آلمان، حقوق رقابت و كارتل ها
عضو:
انجمن حقوقدانان فرانسوی آلمانی AJFA
عضو اتاق بازرگانی فرانسه آلمان
عضو هیات تجاری اتریش در پاریس

Eric Belzic


وكیل همكار در شهر نیس فرانسه
متولد ١٩٥٨
مسلط به زبانهای: فرانسوی، انگلیسی، آلمانی
تحصیلات دانشگاهی:
دانشجوی مدرسه ملی مالیات
لیسانس علوم اقتصادی از شهر رِن فرانسه
فوق لیسانس حقوق  در رابطه با بیزنس از دانشگاه پاریس ٢
حوزه اصلی كاری:
– متخصص در امور مالی  بین المللی از قبیل پاسخ به سؤالاتی در زمینه محل اقامت اشخاص حقیقی در رابطه با امور مالیاتی  و میزان و محل محاسبه مالیات شركتها برای اشخاص حقوقی . همچنین میزان و نحوه محاسبه مالیات بر املاك شركتهای خارجی مستقر در فرانسه
– متخصص در امور اختلافات مالیاتی و دفاع در زمینه تقلب های مالیاتی. در این زمینه ایشان در كلیه اختلافات دادرسی چه در مقابل مرجع قضاوتی اداری باشد چه در مقابل مرجع قضاوتی قضایی فعالیت می نمایند .
تجربه كاری:
وابسته به مدیریت اداره اموال عمومی منطقه Île de France

كنترل جوامع مختلف در حوزه های مطبوعات، انتشارات ادبی، موسیقی و حوزه سینمایی و اجرای كنوانسیونهای بین المللی بین فرانسه و خارج از فرانسه
مسؤول اداره مالی ZGS شهر نیس فرانسه

Laurent Poumarède


وكیل همكار در دفتر نیس
متولد ١٩٧٧
مسلط به زبانهای: فرانسوی، انگلیسی
تحصیلات دانشگاهی:
سال اول دكترا در مركز تحقیقات امور اقتصادی CREDECO دپارتمان دكتری حقوق اقتصاد و مدیریت
پذیرفته شده در امتحان ورودی CFBSE
فوق لیسانس حقوق اقتصادی در ارتباط با بیزنس از دانشگاه نیس سوفیا آنتی پولیس
لیسانس حقوق در رابطه با بیزنس از دانشگاه نیس سوفیا آنتی پولیس

تجربه كاری:
وكیل همكار در (SELARL ABM)
نماینده وكلای جوان در كانون وكلا
كار آموزی در دفاتر وكالت Lazare-Ananie Charrières و Bernard Bensa و در Merril Lynch نیویورك
عضو:
گروه سرمایه گذاری Ritz Club

سینا حاذقی


وكیل همكار در دفتر پاریس
متولد ١٩٨٥
مسلط به زبانهای: فرانسوی, فارسی, انگلیسی
تحصیلات دانشگاهی:
اختلافات داخلی و بین المللی از دانشگاه پاریس ٥
حقوق خصوصی عمومی از دانشگاه پاریس ٢
حقوق در رابطه با بیزنس از دانشگاه پاریس ٢
حوزه اصلی كاری:
– مشاوره و راهنمایی شركتهای كوچك و متوسط (PME) در اداره امور حقوقی كارمندانشان از طریق آبونمان های سالیانه
– مشاوره و حل و فصل اختلافات كارمندان، كارفرمایان و كمیته شركتها
– تغییرات قرارداد كار در زمینه میزان ساعت كار و حق الزحمه
– حقوق كار و استخدام خارجی خارج از اتحادیه اروپا
– حقوق جزائی كار: جرایم كارشكنی، كار غیر قانونی( كار سیاه)
– مسایل مربوط به اذیت و آزار روحی كارمندان و كارفرمایان
– اخراج به دلیل خطا/ دزدی/ عدم وفاداری/ فریب/ و اخراج كارمندان محافظت شده به وسیله قانون
– اخراج همگانی به دلیل مسایل اقتصادی شركت
– مسایل ناشی از حقوق كار از قبیل سوانح كاری خطای غیر قابل بخشش كارفرما، معلولیت ناشی از كار
– حقوق كنوانسیونهای كاری در زمینه های مختلف مثل بانك، مطب های پزشكی، صنایع شیمی، روزنامه نگاری….
– مشاوره و حل و فصل اختلافات در زمینه های حقوق بیمه و حقوق املاك
– راهنمایی و مشاوره در اعلام و تعیین میزان خسارت و مذاكره جهت تعیین میزان غرامت
– نگارش قراردادهای اجاره املاك و تعیین رژیم مالی آنها و اداره املاك