ارتباط
Mentions Légales

"مطابق ماده ٤٣/١٠ قانون ٣٠ سپتامبر ١٩٨٦ در رابطه با آزادی ارتباطات كه بر اساس قانون شماره ٢٠٠٠/٧١٩ مورخ ١ اوت ٢٠٠٠ تغیر یافته است ، به شما این اطلاع داده می شود كه در حال حاضر بر روی سایت

zgsavocats.com كه توسط این دفتر استقرار یافته است، می باشید. تمام اطلاعات مندرج در این سایت جزء حقوق این دفتر محسوب شده و هرگونه استفاده از این اطلاعات بدون مجوز، پیگیری قانونی دارد."


آدرس رسمی : ZGS Avocats
خیابان la Quintinie، پلاك ٤٤، مستقر در پاریس ١٥ ، فرانسه
تلفن: ٠٠٣٣١٤٥٦١٣٢٣٢
فكس: ٠٠٣٣١٤٥٦١٧٨٤٢
شماره ثبت شركتها: ٥٣١٩٠٥٢٩٧
سرمایه اولیه: ١٥٠٠٠یورو


مسؤول انتشارات: Kay GATJENS  

دفاتر


پاریس

n° 44, rue la Quintinie, 75015 Paris
دسترسی
Tel  : +33145613232
Fax : +33145617842
 zgsparis@zgsavocats.com

نیس

n° 34, Av. Henri Matisse – 06200 Nice
دسترسی
Tel  : +33493188350
Fax : +33493188351
 zgsnice@zgsavocats.com

لیون

n° 7, rue de Bonnel – 69003 Lyon
دسترسی
Tel  : +33472617580
Fax : +33472617582
 p.kuhn@zgsavocats.com

نیویورک

n° 599 Lexington Avenue
New York, NY 10022 – 7648
دسترسی
Tel  : +12125574000
Fax : +12125574415
 zgsnyc@zgsavocats.com

وکلا


لیلا صابر

Tel : +33147031313
  l.saber@zgsavocats.eu

Kay Gätjens

Tel : +33142600431
  k.gaetjens@zgsavocats.eu

Gerd O. Ziegenfeuter

Tel : +33493188350
  zgsnice@zgsavocats.com

Agnès Laget

Tel : +33142600431
  a.laget@zgsavocats.eu

Eric Belzic

Tel : +33493188350
  zgsnice@zgsavocats.com

Laurent Poumarède

Tel : +33493188350
  zgsnice@zgsavocats.com

سینا حاذقی

Tel : +33142600431
  s.hazeghi@zgsavocats.eu

Roger Storp

Tel : +33145613232
  zgsparis@zgsavocats.com

Peter Klestadt

Tel : +33145613232
  zgsparis@zgsavocats.com