هدف و فلسفه دفتر ZGS


ارتباط با اروپا و دنیا به طور اعم

اعتقاد به لزوم بازگشایی به سوی دنیایی كه دائماً در حال رشد و تحول است و وابستگی روز افزون بین كشورها، چه در زمینه فرهنگی و چه در زمینه اقتصادی، ZGS را بر این باور رسانده است كه این تحول را با بازگشایی به سمت اروپا و دنیا به طور اعم تحقق بخشد.
وكلای شریك در دفتر و همكاران آن ، تحصیل كرده فرانسه هستند ولی در عین حال قسمتی از تحصیلات تكمیلی خود را در خارج و به طور اخص در آلمان، انگلستان و ایران انجام داده اند.
خصوصیت  بین المللی این دفتر با وجود شعبه ایی در نیویورك و همچنین مرتبط بودن با شبكه بین المللی
CONSULEGIS تقویت یافته است.

ارزشهای انسانی

كابینه ZGS به تمام موكلین خویش مشاوره های شخصی ارایه داده و ارزشهای انسانی را در صدر سیاست كاری خود قرارداده است.
موكل این دفتر در راستای پروژه های خویش توسط وكیل صالح در حوزه حقوقی و مسلط به زبان موكل همراهی می شود.
همچنین موكل از یك ارتباط خاص و پیوسته با وكیل خویش برخوردار است . این ارتباط بر اساس اعتماد متقابل شخص در مقابل شخص استوار است.
شایان ذكر است كه تعداد قابل توجهی از شركتها نیز به سمت این دفتر می آیند چرا كه به ضرص قاطع معتقدند كه بهترین مشاوره و پیگیری مستمر را در طول رسیدگی به پرونده شان خواهند داشت.
همكاران دفتر بعد از دریافت آموزشهای لازم، استقلال كامل را در راستای پیگیری پرونده ها و انجام وظایف خویش در دفتر دارند.
تجربه به ما نشان داده است كه مؤثر بودن در كار، با تمركز، كار گروهی و هماهنگی فراهم می شود.