حق الوكاله دفتر


دو اصل شفافیت و انصاف

سیاست دفتر به طور اخص بر مبنای رعایت اصول  شفافیت و انصاف حق الوكاله استوار است.
معمولا حق الوكاله اكثریت پرونده ها بر مبنای ساعت و زمان صرف شده محاسبه می شود.در سایر پرونده ها بالخص ، در پرونده های حقوق كار ، توافق های حق الوكاله بین طرفین عنوان شده كه  میزان حق الوكاله بر اساس حصول نتیجه در پرونده مبتنی است.
همچنین آبونمان های سالانه حق الوكاله به موكلینی كه به شكل نهاد هستند مثل كمیته شركتها پیشنهاد می شود.
تمام موكلین ما از قبل، به میزان حق الوكاله دفتر آگاهی و اشراف كامل خواهند داشت.

“ماده ٧٠٠ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می دارد كه قاضی امكان محكوم نمودن طرفی از دعوی را كه ملزم به پرداخت هزینه های دادرسی است را دارد که این طرف که قاعدتا بازنده دعوی می باشد ملزم به پرداخت مبالغی است كه قاضی تعیین می كند كه این مبالغ شامل هزینه های دادرسی نمی باشد.
این مبالغ  به عنوان مثال حق الوكاله وكیل ، مبالغ مصروف شده جهت نقل و انتقال به دادگاه ،كمبود درآمد به جهت غیبت از محل كار و حضور در دادرسی می باشد.”