مالكیت معنوی


وكلای دفتر وكالت ZGS صلاحیت رسیدگی به امور در ارتباط با مالكیت معنوی از قبیل مارك (برند)، حق اختراع و حقوق مالكیت ادبی و هنری را دارا می باشند.
این رشته كاری تخصص خاصی را در ارتباط با انجام اقدامات لازم بر اساس حقوق فرانسه و حقوق بین المللی جهت حمایت كامل از مخترع یا خالق اثر، مورد اختراع، مارك یا برند خاص، طرح های خاص یا آثار هنری خاص را می طلبد.
در همین راستا این كابینه تمام مشاوره ها و اقدامات مقتضی را به موكلین خود جهت اكتساب كلیه حقوق حمایتی خود می نماید.
همچنین در صورت ایجاد اختلافات، این دفتر با یك شبكه مهندسی كارشناسی در ارتباط می باشد كه قادر به نگارش گزارش هایی به زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی می باشد. شایان ذكر است كه این گزار شات در صورت بروز اختلافات مبنی بر جعل یا عنوان غیر قابل اعتبار بودن حق اختراع  ضروری می باشد.