حقوق دریاها/ حقوق گمركی


حقوق دریاها

كابینه ZGS ، مشاوره های لازم به موكلین فرانسوی و خارجی خود جهت نگارش قراردادهای خرید و فروش كشتی های تجاری و قایق های تفریحی می دهد. این فعالیت همچنین شامل عملیات لازم جهت تأمین منبع مالی مقتضی و مشكلات پلاك ثبتی می باشد.
دفترZGS به موكلین خود بهترین ساختار مالیاتی را جهت خرید معرفی می نماید.

حقوق گمركی

دفتر وكالت ZGS در اختلافات پیش از رسیدگی قضایی و در اختلافات منجر به رسیدگی قضایی ناشی از جریمه یا جرایم گمركی به نفع موكلین خود وارد می شود. به موكلین خود آگاهی های لازم را در مورد مقررات قابل اعمال در زمینه حقوق گمركی در فرانسه، مقررات مربوط به واردات، میزان مالیات، تغییر واحد پول می دهد.
حقوق گمركی همچنین شامل حمل و نقل اجناس عتیقه (آثار هنری، ادوات موسیقی و عتیقه) بالای ١٠٠ سال به/از خارج می باشد.
این دفتر ، در تمام مراحل موكلین خود را خواه هنگام كنترل و مذاكرات گمركی، خواه هنگام مراجعه به كمیسیون حل و فصل اختلافات گمركی یا مراجع قضایی فرانسه همراهی می نماید.