حقوق بانكی و مالی/ حقوق مالیاتی


حقوق بانکی و مالی

دفتر وكالت ZGS مشاور حقوقی بسیاری از بانكها علی الخصوص در موناكو ، اتریش، سوییس در ارتباط با روابط آنها با شركا و موكلین خود در فرانسه می باشد.
همینطور به صورت معكوس، مشاور موكلین اشخاص حقیقی و حقوقی  در ارتباط با بانكها برای پیدا كردن منابع مالی لازم جهت پروژه ها علی الخصوص در حوزه املاك می باشد.
این دفتر همچنین موكلین بانكی خود را در مراجع دادرسی همراهی می كند.
حقوق مالیاتی
دفترZGS فعالیت های مهمی را در حوزه مالیاتی چه در زمینه مشاوره چه در زمینه اختلافات بین المللی مالیاتی در مقابل مراجع دادرسی ایفا می كند.
– حل اختلافات در پیشگاه مراجع دادرسی:
همراهی و نمایندگی هنگام كنترل مالیاتی، كلیه دادرسی های ناشی از اختلافات در پیشگاه اداره امور مالی عمومی، كمیسیون های استانی یا منطقه ایی، دادگاههای اداری، دادگاههای تجدید نظر اداری، شورای دولتی و دادگاههای اروپایی
– مشاوره:
هرگونه نوع اعلام مالیاتی، برقراری چهارچوب های مالیاتی، تعیین محل اقامت مالیاتی بر اساس كنوانسیونهای بین المللی، تعیین محل ثابت شركتهای خارجی و سوالاتی در ارتباط با مالیات ٣ درصدی ملك ناشی از خرید شركتهای خارجی، مشاوره های مالیاتی در رابطه با حقوق مالكیت معنوی مثل حق مالكیت بر موزیك، سینما…