حقوق املاك


حقوق املاك شامل مقررات و مصوبات مختلف بین خریداران و فروشندگان املاك، بین سازندگان، آرشیتكت ها، مهندسین زمین شناسی، بین مالكین، بین موجر و مستاجر و بین هیات مدیره های ساختمانی می باشد.
دفتر وكالت ZGS مشاور موكلین خود (شركتها یا اشخاص حقیقی) در زمینه مذاكرات و نگارش قراردادهای در ارتباط با خرید و فروش املاك در فرانسه می باشد. در همین راستا بهترین چارچوب حقوقی را با توجه به نیازهای موكل با در نظر گرفتن عواملی چون محل اقامت وی و تاثیرات آن بر روی امور مالی وی معرفی می نماید.
همچنین این دفتر موكلین خود را جهت خرید ملك در موناكو و آلمان همراهی می كند.
به موازات فعالیت های مشاوره و نگارش اسناد تحت امضای طرفین، این دفتر توانایی دفاع از موكلین خود را در جنبه های زیر در پیشگاه مراجع صالح دارد:
– در چهارچوب نقل و انتقالات املاك (عیوب پنهانی ملك)
– ارتباطات مالك و مستاجر(اجاره پرداخت نشده، خسارات ایجاد شده، فسخ قرارداد اجاره توسط یكی از طرفین)
– در ارتباط با اختلافات با هیات مدیره ملك (عدم احترام به حقوق املاك، غیر قانونی بودن جلسات هیات مدیره، غیرقابل توجیه بودن مبالغ شارژ، عیوب و نقائص ایجاد شده در تعمیر قسمت های مختلف ساختمان)
– در ارتباط با بیمه ملك (خسارات مهم ناشی از آب)