حقوق اجتماعی و حقوق كار


دفتر وكالت ZGS نماینده موكلین خود در تمام مراحل اختلافات دادرسی در حقوق كار چه به عنوان خواهان چه به عنوان خوانده در پیشگاه مراجع قضایی مدنی ، كیفری و مراجع كارگر و كارفرما در كلیه اختلافات شخصی یا همگانی می باشد.
این دفتر همچنین اشخاص وابسته به حقوق عمومی و شركتهای حوزه حقوق عمومی را در عرصه حقوق خصوصی كار همراهی می نماید.
این دفتر این ویژگی خاص را دارد كه قادر به نمایندگی  كارفرمایان، كارمندان ارشد شركتها و كمیته شركتها بوده و این انعطاف پذیری، تاثیر بسیار بالایی علی الخصوص در مذاكرات دارد.
این دفتر همچنین مشاور شركتهای خارجی خواستار استقرار در فرانسه در كلیه امور حقوق كار می باشد.
در زمینه مشاوره
حسابرسی های اجتماعی، نگارش قراردادهای كار، اخراجهای شخصی و همگانی با برقراری استراتژی حفظ كار PSE، توافقات شركتها، نمایندگی كمیته های شركتها و گروه های بین المللی، مذاكرات فسخ قراردادها چه از جنبه كارمندان چه از جنبه شركتها.
دادرسی در مقابل مراجع صالح
فسخ قضایی قراردادهایی با تقصیر كارفرما، اعتراض به شرط مزد متغیر، جرایم كارشكنی برای كمیته شركتها، اعتراض به اخراج، دفاع از كارفرما در زمینه اخراج.